Tag Archives: กรมขนส่งสหรัฐออกมาตรการให้ผู้ซื้อโดรนต้องลงทะเบียน

ในสหรัฐอเมริกาโดรนกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังนั้นทางกรมการขนส่งสหรัฐฯจึงต้องออกมาตรการ ให้ผู้ใช้ที่ซื้อโดรนต้องลงทะเบียนไว้ในระบบเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยของประชาชน ทำให้ผู้ใช้โดรนมีความรับผิดชอบ และยังสามารถตรวจตรากำกับการใช้งานได้สะดวกอีกด้วย ซึ่งการลงทะเบียนจะลงทะเบียนทั้งผู้ใช้งานและโดรนแล้วนำมาจับคู่กัน โดยกระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคมนี้